نقل قول از گروه ها

Halls of Justice Painted Green
تالار های عدالت (دادگاه) به رنگ سبز در آمدند!
Money Talking
پول است که صحبت میکند

— Metallica
امار
  • 12,741,283
  • ۱۲/۲۳/۱۳۹۶

راک و متال ایرانی

راک و متال خارجی