نقل قول از گروه ها

If I can’t be my own, I’d feel better dead
اگر من نتوانم خودم باشم،بمیرم راحت ترم

— Alice In chains
امار
  • 12,739,829
  • ۱۲/۲۳/۱۳۹۶

راک و متال ایرانی

راک و متال خارجی